Nauczanie 2019

D E K L A R A C J A

Zasad Wiary, Celów, Wartości

Źródłem naszych zasad wiary, celów oraz wartości jest Bóg, który poprzez swoje Słowo objawione w Biblii do nas, ludzi przemawia.
To, w co i jak wierzymy oraz wynikające z tego cele i wartości, jednoczy nas jako chrześcijan skupionych w Kościele Chrystusowym w RP.

 

PO CO ISTNIEJEMY?

/cel i główne zadania/

Kościół Chrystusowy istnieje, aby w oparciu o naukę Pisma Świętego i moc Ducha Świętego, kontynuować dzieło Pana Jezusa Chrystusa na ziemi.

Za główne zadania Kościoła Jezusa Chrystusa uznajemy:

 1. czczenie Boga
 2. komunikowanie Ewangelii
 3. rozwijanie więzi wśród członków
 4. edukowanie i wychowywanie wiernych
 5. służenie zgodne z posiadanymi umiejętnościami i zasobami

CZYM SIĘ KIERUJEMY?
/reguła podstawowa/
Nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus, który jest naszym najwyższym autorytetem i wzorcem dał przykład, że prawda i miłość muszą być ze sobą powiązane.

 

W naszej wspólnocie kościelnej trzymamy się reguły:

W ZASADACH JEDNOŚĆ

Zachowujemy jedność w zasadniczych kwestiach wiary, jednoznacznie określonych w Piśmie Świętym.

W OPINIACH WOLNOŚĆ

Szanujemy różnorodność opinii i poglądów w kwestiach drugorzędnych. Uznajemy prawo każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty chrześcijańskiej do wolności w kwestii opinii i poglądów dotyczących spraw, które mogą być odczytywane z Biblii w sposób nie jednoznaczny.

WE WSZYSTKIM MIŁOŚĆ

We wszystkim okazujemy miłość, która jest najdoskonalszym spoiwem każdej wspólnoty ludzkiej.

W CO WIERZYMY?

/zasadnicze prawdy wiary/
Podobnie jak wierni większości kościołów chrześcijańskich za najbardziej podstawowe wyznanie wiary uznajemy Apostolskie Credo:

 

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi

i w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego.

Narodził się z Marii Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen

 

 

Opisując zasadnicze prawdy wiary w sposób bardziej szczegółowy:

1. Wierzymy, że jest JEDEN, ŻYJĄCY I PRAWDZIWY BÓG,

jedyny, nieskończony, niezmienny, suwerenny, nieograniczony czasem i przestrzenią, wierny sobie i swoim obietnicom,który istnieje wiecznie w trzech, rozróżnialnych osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, równych w mocy i chwale, który wszystko stworzył, wszystko podtrzymuje swą mocą i nad wszystkim panuje, któryw sposób najpełniejszy i ostateczny objawił się w Jezusie Chrystusie jako doskonały w miłości, świętości i sprawiedliwości, i dokonał w pełni swojego miłosierdzia i łaski dzieła zbawienia człowieka .

2. Wierzymy, że  JEZUS CHRYSTUS, jest jednorodzonym Synem Bożym,

poczętym w ciele przez Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy, który jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Wierzymy w Jego bezgrzeszne życie i całkowite wypełnienie się w Nim wszystkich mesjańskich proroctw Starego Testamentu; wierzymy w Jego cuda, nauczanie, zastępczą, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego nieustanne wstawiennictwo i Jego osobowy, widzialny powrót na ziemię, kiedy wzbudzi do życia umarłych, odsłoni pełnię swego Chwalebnego Królestwa i  obdarzy  wierzących wiecznym błogosławieństwem.

3. Wierzymy, że DUCH ŚWIĘTY przyszedł od Ojca i Syna,

aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie; że odnawia, uświęca, napełnia mocą i wyposaża do służby wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.  Wierzymy, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa i że jest On nieustającym Pomocnikiem, Nauczycielem, Dawcą darów i Przewodnikiem. Wierzymy, że poprzez zamieszkującego w nas Ducha Świętego możemy doświadczać uwolnienia z niewoli szatana, świata i grzechu. Wierzymy, że Duch Święty przynosi częściowe doświadczenie rzeczywistości Królestwa Bożego, wówczas gdy działa w życiu wierzącego i poprzez nie, swoją suwerenną i ponadnaturalną mocą.

4. Wierzymy, że PISMO ŚWIĘTE jest Słowem Boga,

które zostało nam przekazane za sprawą Bożego natchnienia i jest ostatecznym autorytetem dla życia wierzących w każdej kulturze i wieku, i nieomylną regułą w sprawach wiary i praktyki, mającą pierwszeństwo przed tradycją kościoła i wszelką ludzką opinią. Pismo Święte jest ostateczną instancją w sprawach dotyczących sporów doktrynalnych, sądów moralnych i sprawach dyscypliny kościelnej. Powinno być ono interpretowane zgodnie z kontekstem i celem; w pełnym czci posłuszeństwie żyjącemu Panu, który poprzez nie mówi w mocy Ducha Świętego. Nadrzędnym celem Pisma Świętego jest prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa i zbawienia, które jest w Jego imieniu. Wierzymy, że poprzez głoszenie Słowa Bożego ludzie są prowadzeni ku bliskiej, osobowej więzi z Chrystusem i stają się Jego dojrzałymi naśladowcami.

5. Wierzymy, że CZŁOWIEK został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo,

ale uległ kuszeniu diabła i w następstwie tego zbuntował się przeciwko Bogu. Człowiek jako Mężczyzna i Kobieta jest upadły w swej naturze, dowodząc tego stanu poprzez swoje grzeszne uczynki. Jest więc on grzesznikiem poprzez swoją naturę i wybór, i dlatego ciąży na nim klątwa potępienia. Bóg dokonuje odnowienia tych, którzy pokutują ze swoich grzechów i wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana; ogłasza ich usprawiedliwionymi na podstawie wiary, przebacza im grzechy, adoptuje ich jako swoje dzieci i włącza ich w swoje Ciało chrzcząc Duchem Świętym, który jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania i wiecznego dziedzictwa z Chrystusem.

6. Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski KOŚCIÓŁ,

żywe Ciało Jezusa Chrystusa, którego On jest Głową, a wszystkie osoby “narodzone z wody i z Ducha”, są członkami. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi dwa obrzędy; Chrzest i Wieczerzę Pańską, które stanowią dramatyczny obraz istoty Ewangelii. Wierzymy, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa w wodzie i Duchu Świętym są tym samym zobowiązani i upoważnieni do posłuszeństwa Bożemu Słowu, pokutowania, kiedy zgrzeszą i powinni dążyć do życia w posłuszeństwie i świętości. Ci, którzy trwają w grzechu powinni być napominani i poddani kościelnej dyscyplinie.

7. Wierzymy, że wierzący posiadają duchowy AUTORYTET,

dany im przez Jezusa Chrystusa, nad mocami duchowej ciemności sterowanymi przez szatana, władcę tego świata. Aktywnie doświadczamy tego autorytetu, kiedy się modlimy, przywdziewamy “duchową zbroję”, walczymy przez wiarę, posługujemy naszymi duchowymi darami i podążamy ku duchowej dojrzałości w Chrystusie. Wierzymy, że szatan i demony są osobowymi, inteligentnymi istotami, które zostały pokonane przez Chrystusa, który dokona ich ostatecznego zniszczenia na wieki, kiedy powróci, aby dokończyć dzieła budowania Królestwa Bożego na ziemi.

CO CENIMY?

/wartości najwyższe/

Z wyznawanej wiary wynikają nasze wartości, z których najwyższe to:

BÓG

Najwyższą wartością jest dla nas sam Bóg, który w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego siebie samego ludziom objawia.

EWANGELIA

Natchnione przez Boga prawdy ewangeliczne zaliczamy do najcenniejszych wartości dziedzictwa ludzkości. Są one dla nas miarą wartości życia i działania oraz wezwaniem do właściwych postaw względem Stwórcy i stworzenia.

CZŁOWIEK

Stworzenie człowieka na „Boże podobieństwo” czyni go wyjątkowym pośród wszelkich form życia.Uznanie tej wyjątkowości i niepowtarzalności sprawia, że życie ludzkie zaliczamy do wartości naczelnych.

Umiłowanie Boga, miłość bliźniego i oddanie Ewangelii jako DNA ewangelicznego chrystianizmu powodują, że zarówno w życiu osobistym jak i wspólnotowym dążymy do tego, aby na wzór Chrystusa Pana być;

 

“Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”

 

 


 

 

Stanowisko Pastora i Rady Starszych Kościoła Chrystusowego w Płocku

w sprawie małżeństwa, rozwodu, powtórnego małżeństwa oraz planowania rodziny.

Płock, czerwiec 2015

 

 

Uwaga wstępna:

Żyjemy w czasach, gdy coraz trudniej jest trzymać się Bożych standardów i coraz mniejsza ilość ludzi ma na to ochotę. Małżeństwo jest podstawą rodziny, rodzina fundamentem społeczeństwa. Obecna kultura nie sprzyja budowaniu dobrych i trwałych związków malżeńskich. Mając
do czynienia z coraz większą ilością osób poszukujących pomocy w tych sprawach wypracowaliśmy dokument, który odnosi się do głównych kwestii związanych z małżeństwem.

Nasze rozumienie prezentowanych poniżej zasad oraz wnioski jakie z nich wyciągamy wynikają z przyjęcia dwóch fundamentalnych założeń:

1. dla chrześcijanina najwyższym autorytetem w sprawach życia jest nauka Pisma Świętego, jak została ona wyinterpretowana i przekazana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa
i Apostołów;

2. motywem przewodnim wszystkiego, co czynimy winna być miłość do Boga i bliźniego, „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”, takim Kościołem być pragniemy.

 

W imieniu swoim oraz Rady Starszych Kościoła Chrystusowego w Płocku

Pastor Przełożony Jacek Konicki

 

 • Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez Stwórcę jako związek mężczyzny z kobietą
  na całe życie ( Rdz. 2,23-24; Mt. 19,5-6; Mk. 10,6-12; Ef. 5,31).

 

 • Małżeństwo uważa się za zawarte z chwilą złożenia ślubowania mającego charakter publicznego aktu przymierza zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

( Rdz. 24,67; 29,22-23; Sdz. 14,10; Rt. 4,11-13; Mt. 1,18-21 ).

Chęć zawarcia związku małżeńskiego w KCh w Płocku, winna być zgłoszona przynajmniej
6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Od narzeczonych wymagane jest uczestnictwo
w nauczaniu przedmałżeńskim, z wyznaczonym doświadczonym małżeństwem.

 

 • Małżeństwo chrześcijańskie jest powołane do stawania się jednością we wszystkich sferach ludzkiego życia: duchowej, psychicznej i fizycznej.

Zawieranie związku małżeńskiego przez ewangelicznie wierzącego chrześcijanina z osobą niepodzielającą ewangelicznych zasad wiary – mimo ważności tego małżeństwa w porządku naturalnym i prawnym – uważa się za niezgodne z wolą Bożą. ( 2Kor. 6,14-16 ). Takim parom pastor ślubu kościelnego nie udziela.

 

 • Rozpad małżeństwa jest złem. Rozwód jest odstępstwem od Bożych standardów i stanowi dopust Boży w przypadku grzechu i zatwardziałości serc ludzkich. ( Ml. 2,13-16; Mt. 19,8;
  10,9 ).

Rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz osoby rozwiedzione winny być otoczone szczególną troską kościoła i zachęcane do korzystania z usług poradnictwa rodzinnego (Gal 6:2).

Osoby zrywające przymierze małżeńskie podlegają dyscyplinie kościelnej, której celem jest opamiętanie, pojednanie i przywrócenie Bożego porządku w życiu rodzinnym (Mt 18:15-18) (1Kor 5:9-13).

Osoby rozwiedzione, dążące do naprawy swojego życia mogą uczestniczyć w życiu kościoła
na równi ze wszystkimi osobami uznającymi ewangeliczne standardy małżeństwa (2 Kor 2:5-8).

 

 • Uznajemy dopuszczalność rozwodu jako wybór mniejszego zła w przypadkach szczególnych. Do takich należą: zaistnienie grzechu wszeteczeństwa – klauzula Mateuszowa (5,32; 19,9),
  oraz gdy rozwodu domaga się osoba niewierząca – klauzula Pawłowa (1Kor. 7,15).

 

 • Powtórne małżeństwo jest możliwe, jeżeli rozwód miał miejsce przed nawróceniem.
  W przypadkach, gdy rozwód nastąpił w następstwie grzechu wszeteczeństwa lub z inicjatywy strony niewierzącej zalecamy, aby sprawa powtórnego małżeństwa została rozwiązana przez samego wiernego w świetle wskazań Bożego Słowa /1Kor 7,15. 27, 28/.

 

 • W każdym przypadku sprawy rozwodu, powtórnego małżeństwa jak również kwestie pełnienia oficjalnych funkcji kościelnych przez osoby rozwiedzione powinny być rozpatrywane indywidualnie przez Radę Starszych lub grono przez Radę upoważnione.

( 1 Kor 6,1-6;  Mt. 5,32; 19,9;  1Kor. 7,15;  2Kor. 5,17 ;  1Tm. 3,2.11-12; Tt. 1,5-7 ).

 

 • Współżycie płciowe przedmałżeńskie i pozamałżeńskie, współżycie homoseksualne oraz inne zboczenia seksualne są grzechem ( Kpł. 18,22-23; Pwt. 5,18; 22,13-29; Mt. 1,18-25; 5,27-28; Łk. 1,34; Hbr. 13,4; Rz. 1,26-27 ).

 

 • Uznajemy świętość pożycia płciowego w małżeństwie, służącego zaspokajaniu emocjonalnych
  i seksualnych potrzeb męża i żony oraz prokreacji ( Rdz. 2,24; Kzn. 9,9; 1Kor. 6,16; 7,3-5 ).

 

 • Małżonkowie maja prawo do odpowiedzialnego planowania rodziny zgodnie z ich chrześcijańskim sumieniem oraz prawo wyboru stosowania środków antykoncepcyjnych
  za wyjątkiem wczesnoporonnych. Aborcja jest grzechem ( Rdz. 1,28; Wj. 20,13 J 1:13 ).

 

 

Pastor Przełożony i Rada Starszych Kościoła Chrystusowego w Płocku