Nauczanie 2019


Pastor przełożony

Jacek_noy pastor_zakladkaJacek Konicki

 Pochodzę z osiedla Stegny na warszawskim Mokotowie, gdzie mieszkałem przez 39 lat. Zostałem wychowany w tradycyjnej polskiej rodzinie, która przekazała mi ogólne wartości chrześcijańskie, a wiary w Boga nauczyła raczej na poziomie religijnym, nie rozróżniając żywej relacji z Bogiem od klasycznej religijności. Dramatem w mojej rodzinie był alkoholizm ojca, który spowodował wiele tragedii przeżywanych w dzieciństwie wraz z mamą i starszym bratem. Sytuacje te wpłynęły na moje mocno „pogubione” nastoletnie lata młodości. Stając się pełnoletnim chłopakiem i widząc swoje beznadziejne położenie, zacząłem szukać prawdziwej wolności
i prawdy, którą w końcu pomógł mi odnaleźć kolega z Technikum, wręczając egzemplarz Nowego Testamentu.

Po latach rozpoczętej drogi z Chrystusem, w 2012 roku zostałem ordynowany na pastora przez Prezbitera Naczelnego (Biskupa) Kościoła Chrystusowego w RP, Pastora Andrzeja Bajeńskiego. Dziękuję Prezbiterowi za wszystkie wspólne przedsięwzięcia, za prowadzenie w służbie, za bezcenny przykład w wielu kwestiach, za mądrość i poparcie w mojej drodze z Panem Bogiem. Uroczystość ordynacji odbyła się w Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” w Warszawie, w której aktywnie służyłem przez wiele lat i gdzie poznałem swoją żonę Katarzynę (tu także wzięliśmy ślub), fragmenty uroczystości ordynacji można zobaczyć na www.chrystusowi.pl
Od początku mojej chrześcijańskiej drogi rozpoczętej w marcu 1995 roku na satelitarnej ewangelizacji amerykańskiego kaznodziei Pastora Billego Grahama, moją pasją było głoszenie Ewangelii, na ulicach, w miejscach o charakterze zamkniętym, w kościołach, w mundurze i po cywilnemu, gdziekolwiek, choć najchętniej do określonych środowisk. Przez 12 lat byłem zaangażowany w gólnopolską misję więzienną, a przez 15 lat tworzyłem, komponowałem i wykonywałem rockowe utwory chrześcijańskie z zespołem Euangelion, z którym nagraliśmy płyty i zagraliśmy wiele wyjątkowych koncertów. Jako nowonarodzony chrześcijanin zgłosiłem się do służby zasadniczej w wojskowej żandarmerii, a po latach pracy w różnych zawodach, w tym stażu kościelnego w SCh „Puławska”, w końcu rozpocząłem służbę w Policji, w której przeszedłem przez większość pionów prewencji. W czasie tych wspaniałych pełnych Chrystusowej pasji lat, ukończyłem Korespondencyjne Studia Biblijne w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym, potem licencjackie studia pastoralne w Warszawskim Seminarium Teologicznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP, a następnie pedagogiczno – teologiczne studia magisterskie na uczelni państwowej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z uwagi na zaangażowanie ewangelizacyjne wielokrotnie odwiedzałem różne kościoły ewangeliczne w kraju posługując na różnych spotkaniach, koncertach, prelekcjach, oraz na nabożeństwach.

Od 2005 roku jestem mężem wspaniałej żony Katarzyny, następnie ojcem trojga dzieci, a zawodowo pastorem, policjantem, nauczycielem i licencjonowanym terapeutą behawioralnym. Ponadto jestem zrzeszony w Stowarzyszeniu i Klubie strzeleckim, ze względu na wieloletnie zamiłowania militarne.

Do służby w Płocku zaprosił mnie i moją rodzinę poprzedni pastor zboru Lesław Juszczyszyn z żoną Elżbietą. Po wielu modlitwach, rozmowach i poszukiwaniach woli Bożej, podjęliśmy wraz z żoną to niełatwe i jednocześnie błogosławione wyzwanie. Ze względu na fakt, że pracuję w specyficznym zawodzie i jesteśmy jak na dzisiejsze czasy dużą rodziną, nie jest łatwo sprostać jednocześnie tym trzem zadaniom. Wiemy jednak, że bierzemy udział w niepowtarzalnej pracy Boga Wszechmogącego nad człowiekiem, związanej z realizacją jego zbawienia i połączonej z przemianą ludzkiego serca i duszy. Nasze współdziałanie z Panem Bogiem w tym zakresie polega na głoszeniu innym Ewangelii, czyli dobrej wiadomości o ratunku dla człowieka, dobrowolnej ofierze Bożego Syna Jezusa  Chrystusa na krzyżu, Jego Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego dla Kościoła. Przekonujemy o potrzebie wiary  i relacji z Chrystusem, ku osiągnięciu Jego wiecznych obietnic względem wierzących. Wierząc, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia, prowadzimy tych, którzy uwierzą, do wyznania wiary poprzez świadomy chrzest, jaki m.in. miał miejsce w czerwcu tego roku. Aby nowonarodzony chrześcijanin wzrastał w wierze zapraszamy do udziału w domowych grupach biblijnych i uczniowskich, które są prowadzone przez godnych zaufania i pełnych wiarygodnego świadectwa członków kościoła. Ponadto organizujemy różne tematyczne seminaria, warsztaty, konferencje, poświęcone wzmacnianiu więzi małżeńskich na wzór biblijny, odbudowie duchowej więzi z Bogiem oraz uwolnienia od wewnętrznych zmagań, czy poszukiwaniu Bożego objawienia dla swojego życia i kościoła. Prowadzimy także biblijno – etyczne zajęcia Szkoły Niedzielnej dla dzieci, mogą one m.in. zastępować szkolne lekcje religii.

 

 

Wiele naszego zaangażowania koncentrujemy na niedzielnych nabożeństwach, na których jestem głównie kaznodzieją Bożego Słowa. Nabożeństwa niedzielne są jedną z wielu inicjatyw i spotkań naszego kościoła, ale jest to niewątpliwie główne spotkanie większości wiernych, podczas którego ogłaszane są najważniejsze poselstwa, toczą się priorytetowe kwestie, gromadzą się goście, sympatycy, a przede wszystkim członkowie naszej płockiej społeczności chrześcijańskiej. Pragniemy, aby każde nasze spotkanie, a zwłaszcza niedzielne nabożeństwo, było dla każdego uczestnika momentem odczuwania Obecności Boga, poruszenia Jego przesłaniem, dotknięcia serca Jego działaniem wyrażonym poprzez miłość Jego naśladowców. Zapraszam na naszą stronę internetową www.plock.chrystusowi.pl gdzie można się więcej dowiedzieć o wszelkich naszych przedsięwzięciach, a także wysłuchać zarejestrowanych przesłań.
Jestem zbudowany i wdzięczny Bogu, za chętny udział wielu z nas we wszelkich obecnych działaniach kościoła. Dziękuję Bogu za wiernych współpracowników w służbie naszej wspólnoty. Silne i zwarte przywództwo, to fundament każdego kościoła, takie właśnie staramy się razem budować.
Odczytuję swoją rolę w dziele i nowym rozdziale Kościoła Chrystusowego w Płocku, jako inspiratora i sternika tej łodzi, delegującego do współpracy każdego chętnego do tego niezwykłego rejsu. Niezależnie od tego jak długo będę pełnił płockie powołanie, jestem świadomy odpowiedzialności przed Bogiem, powagi i trudu zadania, jakiego podjęliśmy się wraz z małżonką, oraz potrzeby wielkiej mądrości aby nie zaniedbać przy tym podstawowych życiowych odpowiedzialności. Pełni wiary i nadziei, stajemy na progu tego książęcego i niegdyś stołecznego grodu, ogłaszając Księcia życia wiecznego i Pana jedynego ratunku dla każdego człowieka, Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Każdy może czuć się zaproszony do naszej wspólnej płockiej chrześcijańskiej podróży.

Pastor Przełożony Zboru
Jacek Konicki z Rodziną

Reportaż TVP o Jacku Konickim

Kawa czy herbata-reportaż

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordynacja policjanta na Pastora

Ordynacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy chrześcijanin może użyć broni? – pastor policjant odpowiada

pastor_policjant

 

 

 

 

 

 

 


Pastor 

Tomasz Zgorzelski_nowe_zakladka_PH3Tomasz Zgorzelski

Mam na imię Tomek i urodziłem się w 1984 roku w Płocku, gdzie już w przedszkolu poznałem moją obecną żonę – Karolinę. Jesteśmy małżeństwem od 10 lat i mamy trojkę wspaniałych dzieci – Hanię, Daniela i Gabriela.

Kiedy jako nastolatek zaczynałem świadomie dokonywać pierwszych wyborów i kształtować swój światopogląd starałem się żyć tak, aby podobać się Panu Bogu. W czasie moich pianistycznych studiów w Bydgoszczy spotkałem ludzi, u których zobaczyłem bardzo głęboką relację z Jezusem Chrystusem. Znali oni dobrze Pismo Święte, czytali je regularnie i widziałem w ich słowach i czynach wielką miłość do Boga i ludzi. Też zapragnąłem żyć tak jak oni. Zrozumiałem wtedy, że na miłość Bożą nie mogę sobie niczym zasłużyć oraz przyjąłem to, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany i poniósł karę, którą ja powinienem ponieść za moje grzechy. Wtedy przyjąłem Chrystusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

W 2015 roku zacząłem pełnić w naszej wspólnocie obowiązki Starszego Zboru. Jest to dla mnie zaszczyt i jednocześnie poczucie wielkiej odpowiedzialności – wyzwanie i zadanie, za które odpowiadał będę przed Bogiem.
Wierzę, że nasz kościół stanie się domem duchowym dla wielu Płocczan i modlę się, abyśmy naszymi słowami i czynami przyczyniali się nieustannie do zrealizowania Bożej woli dla naszego miasta.

Ordynacja Tomasza Zgorzelskiego na Pastora:

Pastor Zboru
Tomasz Zgorzelski

Ordynacja Tomasza Zgorzelskiego na Pastora

Przejdź do YouTube

Linki:

Dziennik Płocki –

Tomasz Zgorzelski: Z Bogiem przez życie idzie się inaczej

RPL Fm –

MAMY PIERWSZEGO W HISTORII PASTORA Z PŁOCKA

 

Starszy Zboru

Marcin Szczypecki_new_portre_zakladkaMarcin Szczypecki

Mam na imię Marcin. Od 6 lat jestem mężem żony Kasi, tatą Małgosi i Jasia. Z wykształcenia i pasji jestem inżynierem budownictwa. Zawodowo prowadzę własną kilkuosobową firmę budowlaną. Od kiedy pamiętam starałem się poszukiwać Boga, poznać Jego zamierzenia względem mojej osoby. Do momentu nawrócenia było to niepełne poznanie.
Nawróciłem się 4 lata temu bez spektakularnych okoliczności. Po prostu „ Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Od tego okresu Jezus Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem.
W Kościele Chrystusowym w Płocku pojawiłem się zaraz po nawróceniu. Początkowo jako sympatyk, następnie wiarę swoją potwierdziłem wraz z żoną poprzez chrzest. Zaraz po tym wydarzeniu zostaliśmy członkami kościoła. Od wiosny 2015 roku zostałem powołany do służby jako Starszy Zboru.
W Kościele odpowiedzialny jestem za techniczno – budowlane sprawy budynku.
Cieszę się z nowego etapu, w który wszedł nasz kościół wraz z nastaniem nowego pastora Jacka Konickiego. Widząc nowe twarze pojawiające się na Nowowiejskiego 9 odbieram to, jako zapowiedź wielkiego dzieła, które Pan chce w Płocku zrealizować.
Największym dla mnie wyzwaniem jako Starszego będzie pogodzenie czasu i zaangażowania dla Boga, rodziny i pracy.

Starszy Zboru
Marcin Szczypecki

 

Starszy Zboru
darek

Dariusz Kołodziejski

Mam na imię Darek i urodziłem się w 1975 roku. Od 10 lat jestem mężem żony Zosi. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski na wydziale historycznym, na kierunku archeologia. Razem z żoną zajmujemy  się ratowniczymi badaniami archeologicznymi  głównie Płocka i okolic.

Wychowałem się w tradycyjnej religijnej rodzinie, co miało wpływ na moje postrzeganie Boga jako surowego sędziego, którego przychylność trzeba sobie zaskarbić dobrymi uczynkami. W wieku 15 lat usłyszałem Dobrą Nowinę o zbawieniu z łaski dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Był to przełomowy moment w moim życiu. Wtedy w kwestii mojego zbawienia zaufałem Panu Jezusowi, stał się on dla mnie Zbawicielem i Panem. Wersetami  z Biblii które szczególnie do mnie przemówiły były słowa z Listu do Efezjan 2; 8-9: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” W 1996 roku swoją wiarę potwierdziłem przez chrzest. W tym samym roku zostałem członkiem Kościoła Chrystusowego w Płocku.

Od 1 września 2016 roku pełnię obowiązki Starszego Zboru, którym byłem już wcześniej w latach 2009-2014. Za każdym razem jest to dla mnie wyzwanie i duża odpowiedzialność. W Kościele Chrystusowym w Płocku odpowiedzialny jestem za środowe nabożeństwa modlitewno – nauczające, a także za sprawy administracyjne i formalno-porządkowe. Jestem też jednym z asystentów nauczających Szkoły Niedzielnej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym naszej wspólnoty.

Moim pragnieniem jako Starszego Zboru jest to, aby Kościół Chrystusowy w Płocku niezmiennie realizował motto Kościoła Chrystusowego w RP, które brzmi: „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”.Starszy Zboru KCh w Płocku. 

Starszy Zboru
Dariusz Kołodziejski

 

 

Starszy Zboru w latach 2009-2016

Stanislaw_Nowosielsk_nowe_zakladka_PH3 copy

Mam na imię Stanisław i od 1996 roku jestem w Kościele Chrystu­sowym w Płocku. W 1999 r. nawróciłem się do Chrystusa w Wi­śle Jaworniku, a następnie przy­jąłem chrzest wiary w Płocku. W latach 2003 – 2012 r. byłem kościelnym skarbnikiem, a w latach 2009 – 2016 pełniłem funkcję Starszego Zboru.

Będąc przez te lata w płockiej społeczności byłem świadkiem wielu zmian, jakie dokonywały się na przestrzeni tych lat. Bóg oka­zywał swoją łaskę przygotowując i powołu­jąc do służby pastorów i starszych, którzy poświęcili swoje serca i życie dziełu zwia­stowania, nauczania i głoszenia Ewangelii.

Kiedy w kwietniu 2009 r. zbór wybrał mnie na funkcję Starszego (była to odpowiedź na mo­dlitwę kościoła) deklarowałem, że będę sta­rał się być wzorem dla wierzących i dobrym świadectwem dla gości z zewnątrz, dobrze zarządzać sprawami finansowymi zboru, służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem kościoła. Zdałem sobie sprawę, że jakość usługują­cych wpływa na kondycję duchową całej wspólnoty. Jako Starszy byłem odpowiedzialny za spotkania modlitewno-nauczające, przyjmo­wanie nowych członków, dyscyplinowanie i właściwe rozsądzanie. Wierzę, że tylko Duch Święty może stworzyć prawdziwą społeczność między wierzącymi, jednak pielęgnuje ją w oparciu o nasze decy­zje, nasze zaangażowanie i nasz wysiłek. Życzmy Radzie Starszych sukcesów, oceniajmy, ale nie krytykujmy, Rada potrzebuje wsparcia i nieustannych modlitw.

W lipcu 2015 r. pastor Jacek Konicki chrzcił kolejnych katechumenów, wcześniej byli przygotowywani przeze mnie i pastora do przyjęcia chrztu. Dziękowali­śmy Bogu za nich, że wypełnili Boży nakaz: „Uwierz i daj się ochrzcić, a będziesz zba­wiony”. Modliliśmy się wspólnie z pastorem o napełnienie ich Duchem Świętym, o obfitość darów Ducha Świętego, chodzenie w Duchu Świętym, żeby Jego owoce były widoczne w ich życiu. Radowaliśmy się ca­łym kościołem za te uratowane osoby.

Moje nadzieje i marzenia pozostają niezmienne:

1) Postępowanie Starszych ma być wzorem postępowania dla innych

2) Uczmy się celować w 10-tkę w woli Bożej dla naszego życia

3) Ludzie w kościele powinni mieć poczucie bezpieczeństwa pod kierownictwem swo­ich przywódców

4) Chcemy mówić, słuchać, działać, żeby zmieniać siebie i świat

5) Uczmy się przewodzenia i starajmy się tej wspólnocie jak najlepiej poświęcić następne lata.

Były Starszy Zboru KCh w Płocku
Stanisław Nowosielski